Mütäs Mati luu

Mütas Mati, emä ja esä seismas õuen, emäl ja esäl on sellän mustad villased mulgi kuvve.

Armas mulgi keele uviline!

Tere tulemest mulgi aabitse kodulehe pääle! Aabitsest levvät 33 lihtsan ja ladusan mulgi keelen kirja pant luukest. Pääle selle om egä tähe ja numbre man mõni salm, mõistatus või pildige seletus, mes üits või tõine sõna tähendep. Rassembe sõna om korjat tilliksese SÕNASTIKKU.

Mede aabitse päätegelane om mütäs Mati ek eesti keeli mutt Mati. Uudisimulik Mati seiklep Mulgimaal taluaian, mõtsan ja nurmen. Ta tiip tutvust Mulgimaa kultuuri ja kommetege. Viil saame tuttaves Mati pere ja sõpru-mõtsaelänikege ja tillikse tüdrukutirtsu Marige.

Mes keeleõpmise man esieränis tähtis - piaaigu kikki aabitse lugusit ja salme saap kullete kah! Selle jaos lõpsa orantsi noolekse pääl, mes om egä luu man.

Lugusit loeve nende kirjuteje esi - mulgi keele kõneleje ja õpeteje Laande Alli ja Ilves Kristi. Miandsit murrakit Mulgimaa eri kihelkonden om kõneldu ja kuipallu neil vahet om, saat kaardi päält esi vaadete ja lugede SIIT.

Kik pildi nii raamatu-aabitsese ku mede kodulehe pääle om joonisten Rosenbergi Ülle.

Mulgi kiilt ei kõnelde küll nüidsel aal nõnda pallu ku saa aaste iist, a peris ulka om viil neid Mulgimaa juurdege inimesi, kel om meelen mõni latsepõlves kõrvu jäänu ütelus või salm. Viil enämb om neid, kes sööve kodun perege Mulgi putru, tõmbave pidupäeväl selgä mõne mulgi kihelkonna rahvarõõva või oiave elun kodukandi perimust.

Olgu sii aabits abis just neile tilliksile ja suurdele, kes tahave sedä ilust ja esierälikku kiilt õppi või miilde tulete ja sedäviisi uhkusege mulgi kultuuri edesi kanda.